Gebruiksvoorwaarden Weflect en de ZZP Boost NOB-app

De dienst en app "ZZP Boost NOB - namens Weflect" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Weflect. Aan het gebruik van Weflect en de ZZP Boost NOB-app zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Weflect en de ZZP Boost NOB-app te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Weflect schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1. Met Weflect en de ZZP Boost NOP-app heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, feedback aan andere gebruikers (collega's) te geven en met andere gebruikers in contact te komen. Weflect en de ZZP Boost NOP-app bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.
1.2. Om Weflect en de ZZP Boost NOP-app te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Weflect mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Weflect heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Weflect en de ZZP Boost NOP-app worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Weflect voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden Weflect en de ZZP Boost NOP-app te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.2.2. In het bijzonder is het verboden op Weflect en de ZZP Boost NOP-app profielen aan te maken onder andermans naam of zich op andere wijze voor te doen als een ander, of als een beheerder/moderator van Weflect.2.3. Daarnaast is het verboden bij Weflect en de ZZP Boost NOP-app: - onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
2.4. Indien Weflect constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Weflect zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Weflect zonder waarschuwing ingrijpen.
2.5. Indien naar het oordeel van Weflect hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Weflect en de ZZP Boost NOP-app of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Weflect gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.6. Weflect is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.7. Weflect kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Weflect van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. Weflect spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Weflect onderhoudt Weflect en de ZZP Boost NOP-app actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. Weflect mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Weflect en de ZZP Boost NOP-app aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Weflect zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst Weflect, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Weflect. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Weflect, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Weflect heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien u informatie stuurt naar Weflect, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4. Weflect zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Weflect en de ZZP Boost NOP-app, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Weflect daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Weflect zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Aan het gebruik van Weflect is een vergoeding verbonden voor gebruik van (bepaalde) functionaliteit. Deze vergoeding wordt vergoed door de werkgever van de individuele eindgebruiker. Deze vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel vooraf. Voor de ZZP Boost NOP-app is deze vergoeding voor individuele gebruikers niet van toepassing.
5.2. Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Weflect, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Weflect beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. Weflect is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Weflect meldt.
6.4. In geval van overmacht is Weflect nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. Weflect kan de overeenkomst beëindigen indien u vijf maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
7.4. Let op: Het is niet mogelijk de data die u als eindgebruiker opslaat of verwerkt via de dienst individueel te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden
8.1. Weflect mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. Weflect zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Weflect worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Weflect gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Weflect en de ZZP Boost NOP-app wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Weflect is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Weflect of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
9.7 Al die juridische taal is leuk, maar we hopen vooral dat u met veel plezier gebruik maakt van Weflect en het u (en uw collega's) ondersteunt in (persoonlijke) groei en ontwikkeling!

Start het gesprek, start met weflect.

weflect.

Heusdensebaan 111
5061 PP, Oisterwijk
Starten met weflect?
Bel Thijs Albers.

Telefoon: 06-14124334
Email: hello@weflect.nl